Mess per memoria ils cunfins e terminaziun dall’Alp Curnera e Maighels

1868 Tujetsch Terminaziun Curnera MaighelsEssend che la vischnaunca da Tujetsch ha igl onn 1857 giu tarmess treis delegai en Curnera per verificar ils tiarms e cunfins dalla detga alp cun ina deputaziun dalla vischnaunca da Faido (Fait), sche ei quei daventau sut ils 3 da settember 1857, ils delegai, ton d’ina part sco da l’autra, han lura concludiu, che suenter 10 onns duei ei puspei vegnir intercuretg e verificau ils tiarms.

Igl onn 1868, igl uost, ei puspei, per corrispunder al sura conclus, vegniu verificau ils tiarms dalla sura alp, ed ein stai ils sequents delegai davart dalla vischnaunca da Faido, signur cumissari Geneli e signur Artanasi; davart dalla vischnaunca da Tujetsch, signur gerau assistent Schmit, signur gerau Lorenz Jacomet, signur Fidel Paul Venzin.

En preschientscha dils sura delegai ein tut ils tiarms che spartan l’Alp Curnera cun Maighels e las Vals Curnera, vegni intercuretgs e tagliau ora novas cruschs sin ils tiarms e pegns ch’ein dasperas. Igl emprem essan nus serendi a Maighels, ora sin la Mutta da Rotenberg giu sum en in bi fop, empau dadens ei ina valetta che va giu in dutg, ein in per tiarms ch’ein signai cun ina + per in, in fila dil spitg da Rotenberg orasi e l’auter fila agradgiu encunter l’aua che vegn orda Maighels, suenter essan nus serendi viagiu da tschei maun dall’aua, in toc ed enasi sur il Stavel dallas Plattas, grad per il trutg che va giun Curnera, ein in auter per tiarms sper in crap grond che ha ina biala fatschada encunter l’aua, ils tiarms ei signai cun ina + perin, ed il crap ei signaus cun duas +, quels tiarms filan encunter quels silla Mutta da Rotenberg.
Suenter essan nus montai silla Rabetscha, pressapauc miez si e miez giu sper in crap grond, ch’ei signaus cun ina + ein in auter per tiarms signai cun ina + perin, ils quals filan siu encunter quels grad sura numnai dil Stavel dallas Plattas, ed ensi direct encunter il Péz dalla Rabetscha. Quest ei la terminaziun denter Curnera e Maighels.

Da leu naven essan i giun Curnera e montai viasi sisum il Crest da Tschagugliuns, in grond toc sisur il teget encunter in grep ch’ei signaus cun duas + ein in per tiarms ch’ein signai cun ina + perin, sin in ei tagliau ora igl „Jarzal“ 1672, empau giusut ei ina fontauna, ed enagiu sut vegn si ina val encunter. Quels tiarms filan agradgiu encunter la preit crap ed agradsi encunter il cuolm. Suenter essan nus vegni giu sum la preit crap, sin il baun il pli giudem, cheu ei zuar en negins tiarms, aber en in grep ei tagliau en ina + che survescha per tierm e fila corelatif cun ils sura menziunai tiarms. Quest ei la terminaziun denter l’Alp Curnera e las Vals.
Per cumissiun dallas parts mes per scret il sura attesta il suttascret

Tujetsch egl uost 1868
Lorenz Jacomet

Budus Rein e Curnera sentaupan

Il Rein Anteriur sentaupa cul Rein dalla Val Curnera, davostier il Pez Badus

placi-speschaPader Placi a Spescha - igl emprem historiograf dalla val. El ha descret detagliadamein la Val Tujetsch digl onn 1805. Spescha - Pader Baseli
Pader Baseli Berther ha cuntinuau. Sia lavur historica.   Ovras I + Ovras II

UoppenHendry La historia e genealogia dalla schlatteina Hendry da Tujetsch. Il cudisch!

Contact

Tarcisi Hendry
Via Dentervitgs 3
7188 Sedrun
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

     WappenTujetsch
  Vischnaunca Tujetsch

     pleiv
        Pleiv Tujetsch

0326.jpg