1872 Gassa ZarcunsCunvenziun per la gassa e repass dadens il vitg Zarcuns, in dretg niev

En vertit da questa scartira vegn ei memorisau che denter la ludeivla vischnaunca da Tujetsch per quella gerau Giachen Antoni Schmet d’ina vart e da l’autra vart Vigelli Gioseph Monn e siu quinau Gion Antoni Beer, giuven, da Camischolas, seigi vegniu serrau giu e cumprau ora in viadi d’in fest lad biabein vi Zarcuns ch’era vidavon in viadi da fretg dadens il vitg che vegn si viers encunter il baghetg d’assistent Schmetd e statalter Vigielli Giacomet e va sut ils orts ora encunter la baselgia da Nossadunna – zuar duvreivel quei viadi, ni sche ins vul dir sco gassa per glieud e tiers da tut temps, bein capiu aber che ni vischins ni jasters hagien d’ira ordsura da quei viadi cumpraus, seigi lura glieud ni tiers da temps da fretg, seigi quei baul ni tard.

Per cheu encunter eis ei pagau als proprietaris da quei funs, al Vigelli Monn 58.40 frs. ed a l’auter 10 frs. sco muossa il cudisch da quen da vischnaunca .
Per verdad e vigur da tala scartira e mess per scret quei per igl onn 1872, ils 20 da december, entras mei sco ugau da Vigelli Monn e sco gerau da vischnaunca,
attesta en num dallas parts ch’ei seigi aschia sco sura scret.

Giachen Antoni Schmetd, gerau ed ugau da Vigelli Monn

Registrau egl I. cudisch sut pagina 445 giudem il plat fegl, attesta,
Tujetsch, ils 17 da matg 1878

Giachen Antoni Schmetd
registratur


placi-speschaPader Placi a Spescha - igl emprem historiograf dalla val. El ha descret detagliadamein la Val Tujetsch digl onn 1805. Spescha - Pader Baseli
Pader Baseli Berther ha cuntinuau. Sia lavur historica.   Ovras I + Ovras II

UoppenHendry La historia e genealogia dalla schlatteina Hendry da Tujetsch. Il cudisch!

Contact

Tarcisi Hendry
Via Dentervitgs 3
7188 Sedrun
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

     WappenTujetsch
  Vischnaunca Tujetsch

     pleiv
        Pleiv Tujetsch

0341.jpg